Det finns många olika plattformar för skolor när det kommer till att organisera och följa upp elevers resultat. Plattformarna har också många gånger lösningar för att kommunicera direkt med hemmen samt informera om viktiga datum eller händelser. Långa mejllistor och utskrivna veckobrev är snart ett minne blott i de allra flesta skolor.

Fördelarna med en lätthanterlig lärplattform

För både lärare och elever är en väldesignad teknisk struktur för dokumentation något som underlättar för alla. Systemet ska vara enkelt att ta till sig och lätt att navigera i. Dessutom behöver det vara avancerat nog för att lärare ska kunna föra statistik över alla sina elever i många olika klasser. Ju mer användarvänlig plattformen är desto mindre tid behöver läraren lägga på administrativa uppgifter. Läraren kan istället fokusera på sitt viktigaste uppdrag, att utbilda elever och förmedla sin ämneskunskap. Ett dåligt system är en energikrävande tidstjuv.

Förankring i läroplaner och kurskriterier

Gymnasieskolans kurser är utformade efter senaste läroplanen GY11 där riktlinjer för bland annat kursernas innehåll och bedömningskriterier finns. Läraren är ålagd att följa dessa. När de arbetar i en lärplattform som har läroplanens kurser och kriterier inlagda från början underlättar det lärarens arbete mycket. Läs mer på nätet om en plattform som ger de bästa förutsättningarna för en komplett lösning.